Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน"
ฉบับปรับปรุงปี 2555
จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผ่านภาษาไทยที่สละสลวยเข้าใจง่าย รูปภาพงดงาม และตัวการ์ตูนสดใสน่ารัก อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่...
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558
The Role of Education in Building an ASEAN Community
จัดพิมพ์ขึ้นโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และกลไกด้านการศึกษาที่จะช่วยขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อ่านและยืมได้ที่ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม : การศึกษาเพื่ออาเซียน
จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน แผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนของประเทศไทย ฯลฯ
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
The ASEAN Charter
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ว่าด้วยเรื่องกฏบัตรของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) อ่านและยืมได้ที่ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF